-: <> -: Hallo <> <> <<NAME>> -: Guten Tag <<ADDRESSTERM>> <<TITLE>> <<NAME>> -: Guten Morgen <<ADDRESSTERM>> <<TITLE>> <<NAME>> -: Guten Abend <<ADDRESSTERM>> <<TITLE>> <<NAME>> -: ------- PERSÍNLICH ------- -: Hallo <<CHRISTIANNAME>> -: Guten Tag <<CHRISTIANNAME>> -: Guten Morgen <<CHRISTIANNAME>> -: Guten Abend <<CHRISTIANNAME>> m: Lieber <<CHRISTIANNAME>> f: Liebe <<CHRISTIANNAME>>